BSBOGO De Bloesem BSBOGO De Bloesem
 

 

U bent nu hier: Home
BSBOGO De Bloesem
 

Visie type 8 - werking

Met ons team willen we bouwen aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind dat ons wordt toevertrouwd, en dit in de geest van het PPGO, met als leidraad de ontwikkelingsdoelen type 8 en de leerplandoelen en eindtermen lager onderwijs. Zodat onze leerlingen als ze terugkeren naar het gewoon onderwijs een grotere kans op slagen hebben. Om dit te realiseren schenken we aandacht aan volgende items:

 

  • Hoofd
    

De cognitieve ontwikkeling rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind (ontwikkelbaarheid, tempo, ...)


In de volgende leergebieden:


Taal: Nederlands

Door gebruik te maken van aangepast didactisch materieel, en individuele handelingsplannen voor kinderen met leerproblemen die een specifieke aanpak vragen is.vb kinderen met dyslexie, dyscalculie. Vooral in dit laatste geval hebben we de hulp van het paramedisch personeel en blio –leerkrachten nodig zodat deze kinderen optimaal kunnen geholpen worden. Door de leerlingen te stimuleren om zich mondeling correct uit te drukken zodat ze een voor iedereen begrijpbare taal hanteren. Door tijdens de lessen niveaulezen ervoor te zorgen dat de leerlingen leren lezen met een minimum aantal fouten en een aanvaardbaar tempo. We streven er verder naar dat de leerlingen begrijpen wat ze lezen. Door in de lessen schrijven de spellingsmoeilijkheden aan de pakken en zeker ook aandacht te besteden aan de schrijfmotoriek.


Leren leren

Door de leerlingen een gestructureerde manier van werken eigen te maken, en goede gewoonten aan te leren vb dmv stappenplannen, de beertjes van Meichenbaum,...


Wiskunde

Door gevarieerde en praktisch gerichte oefenstof aan te bieden komen tot meer inzicht in het complexe rekensysteem, steeds uitgaande van concrete situaties. Indien er zich hardnekkige tekorten blijven voordoen zijn wij er voorstander van om compenserende maatregelen te nemen zodat het kind niet steeds geconfronteerd wordt met zijn “ onkunde” vb kinderen met automatiseringsstoornissen gebruik laten maken van bvb tafelkaarten, kinderen die het hoofdrekenen niet onder de knie krijgen, de kans geven om gebruik te maken van de zrm.


WO

Door hun belangstelling te wekken voor alles voor alles wat er rondom hen gebeurt of leeft. Door hen een rijke en uitdagende leeromgeving aan te bieden komen tot zelfstandig leren. Hen de eigenheid van andere culturen leren kennen en begrijpen, zodat ze een aantal vooroordelen laten vallen. Door in te spelen op de actualiteit zodat de kinderen begripvol en kritisch leren omgaan met alles wat zich afspeelt in onze maatschappij, en ze zich een eigen mening leren vormen, waarvoor ze op een assertieve manier durven uitkomen.

 

  • Handen

 

Daar onze leerlingen over het algemeen teruggaan naar het gewoon onderwijs en heel dikwijls naar het beroepsonderwijs, vinden we het nodig om hun muzische talenten te ontwikkelen. Hiervoor hebben we de hulp van onze leerkracht muzische vorming. Anderzijds wordt in deze lessen ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van fijnmotorische vaardigheden knippen....

 

  • Hart

 

Daar onze leerlingen reeds vele ontgoochelingen opliepen wat leren betreft streven we binnen het terrein van de sociaal emotionele ontwikkeling ernaar:

dat onze leerlingen zich goed voelen in hun vel:
- door hun zelfvertrouwen te stimuleren
- door hun positieve of sterke kanten in de verf te zetten.

dat de lln op een sociaal aanvaardbare wijze met elkaar leren omgaan en leven, en voor zichzelf durven opkomen:
- door pestgedrag en vechten niet te tolereren
- door hen te leren hoe ze met kritiek moeten opgaan en er een antwoord op geven

We proberen hen een geweten rechtvaardigheidsgevoel, en een verantwoordelijkheidsgevoel aan te leren:
- door goed gedrag te belonen

Verder beogen we nog:
- dat we kansarme kinderen (die het gros van onze leerlingen toch zijn) moeten begeleiden op hun “ leerweg” zodat deze kinderen ook de kans krijgen om zich maximaal te ontplooien zodat ook zij gemotiveerd worden om uit de cirkel van de armoede te geraken.

 

  • Zelfredzaamheid

 

  • Ervoor te zorgen dat onze leerlingen zelfstandig leren werken, door inschakelen van hoeken- en contractwerk,groepswerk.

 

  • Kennis maken met de nieuwste technologieën met name ICT.

 

  • De kinderen attent te maken op de gevaren die hen omringen en dat ze het recht hebben om neen te zeggen tegen drugs, alcohol, ....