BSBOGO De Bloesem BSBOGO De Bloesem
 

 

U bent nu hier: Home
BSBOGO De Bloesem
 

Visie type 1 - werking

Binnen het type 1-onderwijs werken we met kinderen met een licht mentale handicap. Dit zijn kinderen met minder verstandelijke mogelijkheden dan “het doorsnee-kind”. Deze kinderen zijn geen domme kinderen.

Het zijn wel kinderen met een algemene leervertraging of –achterstand, waardoor het voor hen in het gewoon onderwijs te snel gaat. Hun denken verloopt meer concreet, ze leggen moeilijker verbanden, kunnen moeilijk onthouden, hebben te weinig inzicht in de leerstof, hebben meer aandachtproblemen, zijn vaak snel afgeleid en zijn soms overbeweeglijk.

 

Het einddoel van deze onderwijsvorm is de overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs, waar de leerlingen worden voorbereid op de integratie in het normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid. Ons onderwijs houdt rekening met hoofd, hart en handen, waarbij het kind centraal staat.

 

De voornaamste doelstelling hierbij is de kinderen vertrouwen geven in hun eigen kunnen, waarbij ze een positief en realistisch beeld krijgen van hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Dit streven we na via specifieke individualisatietechnieken en differentiatiemodellen(zoals groepswerk, partnerwerk,...), eigen interactievormen en –structuren en individuele handelingsplanning.

 

Het onderwijs binnen type 1 sluit aan bij het functioneel onderwijs. De leerstof wordt zodanig gefilterd dat alleen het functioneel bruikbare overblijft: “Wat heeft uw kind nodig om later zelfstandig door het leven te kunnen gaan?” Dit werkt motiverend en het kind ziet het nut in om bepaalde dingen te leren.

Wegens de algemene ontwikkelingsvertraging of –achterstand is het noodzakelijk dat deze kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

 

Dit betekent dat wij een onderwijsaanbod creëren waarbij elk kind kan groeien in het tempo waar hij of zij zich het best voelt. Daarom is het aangeboden onderwijs dan ook sterk gedifferentieerd en geïndividualiseerd.

 

Hiertoe werken we dan ook met kleine klasgroepen met maximaal 15 kinderen per groep, zodat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Voor wiskunde trachten we nog kleinere groepen te maken zodat elk kind optimaal kan worden begeleid.

 

We willen ons in het type 1-onderwijs niet enkele richten op het uitbreiden van de schoolse kennis. Het ontwikkelen van muzische, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden is minstens even belangrijk. Omdat elke kind het recht heeft om zich maximaal te ontplooien, bieden bijzondere leerkrachten extra hulp waar dit nodig geacht wordt. Daartoe beschikt onze school over een bekwaam team van pedagogisch geschoold personeel (verruimd door ervaring en inzet), bijgestaan door logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegsters en kinderverzorgsters. Deze ondersteuning kan zowel klassikaal als individueel gebeuren.

 

Een psychologisch assistent, een maatschappelijk assistent en een gespecialiseerd CLB-team volgen nauwgezet de psycho-pedagogische begeleiding en de vorderingen van alle leerlingen. Het spreekt dan ook voor zich dat wij op school veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen.

 

De ouders worden op hun beurt nauw betrokken bij het leerproces van hun kind(eren), via regelmatige oudercontacten, zowel formele als informele contacten.